Orphanet je namenjen vzdrževanju, posodabljanju in razvoju na medmrežju dostopnega informacijskega servisa posvečenega redkim boleznim in zdravilom sirotam (zdravila za redke bolezni). Orphanet je zavezan k vzdrževanju prostega in neplačljivega dostopa do informacij.

Zbiranje in širjenje podatkov je v skladu z uveljavljenimi pravnimi določili sodelujočih držav, profesionalnim etičnim kodeksom, zakoni o dopustnem ravnanju na področju informacijske tehnologije in računalniške obdelave podatkov, zakoni intelektualne lastnine, zaščite elektronskih podatkov in z drugimi relevantnimi zakoni in pravilniki. Francoski Odbor za varovanje osebnih podatkov (Comission Nationale de l'Informatique et des Libertes; CNIL) je izdal pozitivno mnenje za vzpostavitev mreže Orphanet dne 5.maja 1997. Kadarkoli je navedeno ime neke osebe, je ta oseba predhodno odobrila objavo svojega imena.

Razpoložljive informacije in storitve so v skladu s kodeksi in priporočili ad hoc odborov na nacionalnem in mednarodnem nivoju, upoštevajoč zlasti spoštovanje bolnikovih pravic, zaupnosti podatkov, prakso on-line, oz. telemedicine in varnost omrežij.

Orphanet se ravna po sledečih kodeksih in listinah:

Podatkovna baza je pod nadzorom znanstvene komisije in uredniškega odbora, katerega člani so bili imenovani na podlagi njihove ekspertize na področju obravnavanih bolezni in predlagani s strani strokovnjakov, zdravstvenih avtoritet sodelujočih držav ali drugih relevantnih organizacij. Vsak podatek dostopen javnosti je pred objavo na spletni strani odobren s strani člana komisije. Podatki v seznamu virov se posodabljajo enkrat letno. Enciklopedija se posodablja v različnih časovnih intervalih: pri vsakem zapisu je naveden tudi datum zadnje posodobitve. Seznam redkih bolezni se posodablja enkrat mesečno.